حقوق وعلوم سیاسی


پوهنحی حقوق و علوم سیاسی نیز به نوبه خویش در حصۀ تربیۀ کدرهای متخصص جوان فعالیت داشته در آینده با تطبیق یکسان قوانین، نظم را در افغانستان مستقر ساخته زمینه کار و رشد را برای سایر اتباع کشور مساعد ساخته است وتعهد دارد که عدالت اجتماعی همه جانبه را تامین و حق را به حق دار برساند. محصلان این پوهنحی با در نظر داشت امکانات تخنیکی، کار عملی شان رادر بخش کریمنالستیک در خود پوهنحی طب معالجوی انجام داده و هم غرض آشنایی به وسایل مغلق جنائی به ریاست کرمینالتخنیک وزارت محترم امور داخله ج.ا.ا طور گروپ وار اعزام میگردند.این پوهنحی در بخش خود سه دیپارتمنت دارد.

دیپارتمنت های پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

دیپارتمنت قضا و څارنوالی
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی
دیپارتمنت امور شرعی

دیدگاه

دیدگاه ایجاد یک سیستم تحصیلات عالی خصوصی با کیفیت که جوابگوی نیاز مندی های رشد و تحکیم قانونیت کشور گردیده و در ان حقوق، مکلفیت و آزادی اتباع کشور از طریق آموزش تضمین شده باشد.

ماموریت

فراهم نمودن Ùˆ دسترسی به تحصیلات عالی در مطابقت به پلان استراتژیک مؤسسه تحصیلات عالی آریانا، برای تمام کسانی Ú©Ù‡ واجد شرایط علمی Ùˆ اکادمیک باشند Ùˆ ایجاد دیپارتمنت های جدید Ú©Ù‡ در آن استادان ورزیده Ú©Ù‡ توانایی ارایه تدریس،‌ تحقیق Ùˆ خدمات با کیفیت را داشته Ùˆ فارغ التحصیلانی را تقدیم جامعه نمایند Ú©Ù‡ توانایی رقابت را در سطح ملی Ùˆ بین المللی داشته Ùˆ در انکشاف ارزش های حقوقی Ùˆ بشری مصمم Ùˆ جوابده باشند.