طب معالجوی


پوهنحی طب معالجوی مؤسسۀ تحصیلات عالی ، تحت پوشش آکادمیک پوهنتون طبی کابل به سیستم کردیت بوده و کریکلم Update پوهنتون کابل را تطبیق مینماید . این پوهنحی در بخش خود چهار دیپارتمنت دارد.

دیپارتمنت های پوهنځی طب معالجوی

دیپارتمنت بیزیک ساینس ( کیمیا ، بیولوژی و فزیک )
دیپارتمنت پاراکلینیک ( فارماکولوژی ، انتانی و صحت عامه )
دیپارتمنت پری کلینیک (هستوپتالوژی، انامومی ، فزیولوژی ، مایکروبیولوژی و بیوشیمی )
دیپارتمنت کلینیک ( داخله ،جراحی ، نسایی – ولادی)